VANLIGA FRÅGOR

Nedan besvaras ett antal  frågor som vi ofta får från närboende.


Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte att kontakta oss!


Om jag blir medlem, vad händer med mina pengar om det inte blir någon bergtäkt?


Det korta svaret: GRATULERAR! Du och alla dina grannar slipper att ha Östergötlands största bergtäkt som granne i 20 år - fantastiskt! Ditt bidrag har gjort nytta. Var glad och stolt över att du valde att stötta kampen!

Det lite längre svaret: Föreningen Stoppa Bankekinds Bergtäkt existerar med ett enda syfte: Att helt stoppa eller begränsa den ansökta täkt- och avfallsverksamheten på Linköping Fillinge 6:17.


I stadgarna framgår att alla medel skall användas för det syftet och att föreningen kommer att avvecklas först den dag som syftet är uppfyllt.


När föreningen avvecklas fattas beslut om hur ev. kvarvarande medel disponeras vid avvecklingen. Alla medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma och kan därför vara med och påverka vad som händer med pengarna.


Läs gärna föreningens stadgar via denna länk.Finns det en risk att jag blir betalningsskyldig om jag blir medlem?


Det korta svaret: Nej.

Skatteverket: ”En ideell förening är som juridisk person själv ansvarig för de förbindelser som behörig företrädare ingår i föreningens namn. Enskilda medlemmar har inte något personligt betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.”
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.16/1742.html#h-Foretradarnas-befogenheter-och-ansvar

Dvs. det enda du förbinder dig att betala är den medlemsavgift som beslutas av årsstämman och det gäller så länge du själv vill vara medlem.Hur blir jag sakägare?


Sakägare är den som kan anses påverkad på något sätt av den tänkta verksamheten. Det är prövande myndighet, för närvarande Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Östergötland, som avgör om du är sakägare.

Att bli sakägare i processen sker inte per automatik, du måste själv visa på vilket sätt du kan bli påverkad.


Att göra det blir enklare genom att ta hjälp av den jurist som föreningen har anlitat. Bli medlem i föreningen, så kan du lämna fullmakt åt juristen att föra din talan.Varför tjatar ni om “Bankekind bergtäkt”? Den kallas ju “Fillinge bergtäkt” i ansökan?


Det stämmer att den tänkta verksamheten kommer att ligga på fastigheten Linköping Fillinge 6:17.


Det stämmer också att den ligger nära Fillinge.


Den ligger dock ännu närmre Bankekind - bara ca en kilometer från samhället. Det är därför vi valt att kalla den “Bankekind bergtäkt” - för att visa alla som bor i området hur många de är som riskerar att påverkas negativt av det enorma, destruktiva och oåterkalleliga ingrepp som planeras alldeles utanför samhället.Kommer jag verkligen att påverkas ifall det blir en täkt?


I slutändan kan bara du själv svara på den frågan.


Vi tror dock att svaret är ett tydligt ”Ja” ifall du bor i Bankekind, Fillinge eller närområdet:

  • Flera mäklare har bekräftat att prisfall på 5 – 15% är att vänta om täkten blir verklighet. För en normal villa pratar vi alltså om sexsiffriga belopp.
  • Täktområdet ligger på en höjd med fri sikt mot Bankekind samhälle. Allt det buller som alstras kommer alltså att höras i hela samhället. Varje dag året om, i minst tjugo års tid.
  • All den tunga trafik som verksamheten genererar kommer att färdas på samma väg som du är beroende av, varje dag, oavsett om du reser med bil eller buss. I minst tjugo års tid.
  • Sprängningarna kommer att orsaka vibrationer och risker för stenkast som vida överstiger det som var fallet när RV35 byggdes om. Även detta i minst tjugo års tid.
  • Täktområdet ligger ungefär sydväst om Bankekind samhälle. Bergtäkter skapar stora mängder stendamm som färdas med vinden. De dominerande vindriktningarna i vårt område är ungefär sydväst (källa: SMHI). Var tror du att det stendammet faller ner…?
  • Ansökan anger att täktverksamheten kan komma att påverka grundvattennivån, dessutom föreligger risk för läckage av miljögifter. Samma vatten är dricksvatten till alla i närområdet som har enskild brunn.Hur vet jag att ni i föreningen inte använder mina pengar för er själva?


Föreningen redovisar räkenskaperna för medlemmarna i samband med årsstämma. Dvs. alla medlemmar får möjlighet att ta del av exakt vad pengarna gått till.


Alla som arbetar aktivt i föreningens verksamhet gör det 100% ideellt, oavsett hur många timmar de lägger ner (och det är många!). Detta gör de för att de inser hur negativt alla i bygden skulle påverkas om täkten blir verklighet.


Dvs. alla föreningens kostnader kommer från externa parter som fakturerar för det som de levererar till föreningens verksamhet. Den i särklass största kostnaden utgörs av det juridiska ombudet.Finns det en risk att jag blir betalningsskyldig om jag lämnar fullmakt till juristen?


Det korta svaret: Nej.


Det är en vanlig uppfattning att det kan bli tal om att betala motpartens kostnader i juridiska processer. Detta gäller inte i miljömål, som är fallet vid ansökan om miljöfarlig verksamhet.


Miljöbalken 25 Kap, 1§
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K25


Rättegångsbalken 18 Kap, 1§
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rattegangsbalk-1942740_sfs-1942-740/#K18Är det verkligen någon idé att engagera sig?

Krossteknik har massor av pengar, vi är bara vanliga personer. De kommer ju att nöta ut oss!


Det stämmer att Krossteknik är ett företag och att vi närboende har begränsat med resurser.


Vi kan givetvis inte lova att vi kommer att vinna. Säkert är dock detta: Om vi inte försöker så kommer vi garanterat förlora.


Se hur det gick i Skeda, där var det en grupp privatpersoner som genom samarbete lyckades vinna över ett mycket större företag, det statligt ägda Svevia.


Ärendet avgörs i första hand av Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen. Oavsett vem som vinner där så räknar vi med överklagande till nästa instans, Mark- och Miljödomstolen (MMD).


Om Krossteknik förlorar där behöver de överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD). För att få överklaga dit måste den klagande ges prövningstillstånd och det är absolut inte säkert att det beviljas.


Dvs. ingen part kan dra ut på processen hur länge som helst. Det finns bara ett begränsat antal steg som ärendet kan ta.


Så vilken sida väljer du? Den som vill förlora utan kamp redan i första ronden, eller den som vill vara med och öka chanserna att vinna?