STATUS

- - - KROSSTEKNIK HAR LÄMNAT IN ANSÖKAN - - -


Länsstyrelsens diarienr: 6143-2023


Nu börjar kampen på allvar!

NYHETER

INFORMATIONSTRÄFF 30/11


Vi kommer att presentera aktuell status och prata om hur vi tillsammans kan mobilisera för att motverka att Östergötlands största bergtäkt blir verklighet bara en kilometer från Bankekinds samhälle.


Datum & tid: 30 november 2021 kl 19:00-20:30

Plats: Matsalen Bankekinds skola


https://www.facebook.com/groups/842144419686218/permalink/1004444846789507/

DU KAN GÖRA SKILLNAD!


10 oktober, 2021


HÖR DU DÅNET? KÄNNER DU HUR DET SKAKAR?


Sedan vårt senaste utskick har ombyggnation av riksväg 35 inletts, med sprängning, krossning av berg och mängder av tunga transporter. Det är många i närområdet som med oro hör det högljudda arbetet och känner de kraftiga vibrationerna från stora deto-nationer. Byggandet av riksvägen är dock övergående och leder till en bättre och säkrare väg för oss alla.


Annat är det med den bergtäkt som Krossteknik i Linköping AB avser att anlägga på Fillinge Mellan-gård. Täkten kommer att skapa nytta endast för det fåtal som kan tjäna pengar på den och kommer att, om den beviljas, bedrivas under minst 20 års tid, fler timmar varje dag, fler dagar i veckan. Detonationerna vid bergtäkten kommer dessutom att vara hela tio gånger så kraftiga som de vid vägbygget.


HUR FÅR VI STOPP PÅ ELÄNDET?


Alla som känner oro och vanmakt inför hotet att vår fina trakt förstörs på grund av ekonomiska särintressen har möjlighet att konkret delta i kampen. Vi kan alla bidra genom att göra egna observationer som kompletterar NVIn så att den blir så heltäckande som möjligt. Aktionsgruppen Stoppa Skeda Bergtäkt har mycket goda erfarenheter av att komplettera NVI och har enligt uppgift lyckats identifiera mångdubbelt fler skyddsvärda arter än vad Svevia gjort i sin NVI. Deras chanser att få stopp på bergtäkten har därmed ökat avsevärt.

Vi kan göra samma sak!

Vi inom aktionsgruppen Stoppa Bankekind Bergtäkt organiserar ett arbete med komplettering av NVIn och alla som vill hjälpa till är välkomna att höra av sig till oss.


Varje art vi hittar kan vara den som stoppar bergtäkten.


Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Kontakta oss redan nu om du vill bidra:

kontakt@stoppabankekindbergtakt.se

Kampen fortsätter!


17 juni, 2021


Sedan vår senaste uppdatering har vi i gruppen bakom Stoppa Bankekind Bergtäkt försökt söka ytterligare information om vad som pågår och vilka åtgärder som fastighetsägarna vidtar för att stoppa bergtäkten.


Vi tvingas dessvärre konstatera:


  • Fastighetsägarna har inte på något sätt visat att de aktivt arbetar för att avbryta samarbetet med Krossteknik AB.

  • Krossteknik AB genomför f.n. en bullerutredning. Detta är ett naturligt steg på vägen mot en” skarp ansökan”.


Det finns alltså inget som talar för att vi som bor i närområdet kan blåsa faran över.


Risken för en ”skarp” ansökan om tillstånd att påbörja täktverksamhet är överhängande.


Bullerutredningen fortskrider


26 maj, 2021


Hej alla motståndare till Bankekind Bergtäkt!


Hoppas att alla haft en trevlig vår och ser fram emot sommaren!


Mycket vatten har runnit under broarna sedan den senaste uppdateringen. Dessvärre har utvecklingen inte riktigt tagit den riktning vi alla hoppats på.


Det vi vet är att Fastighetsägaren uppger att man tagit till sig av alla närboendes reaktioner och därav inte längre önskar gå vidare med täkten, däremot är man bunden enligt avtal och kan ej avbryta i dagsläget. Det är även svårt att avgöra om man aktivt motverkar det fortsatta arbetet eller är passiv i sin vilja.


Entreprenören Krossteknik genomför i dagsläget en bullerutredning och har för avsikt att gå vidare med ärendet. Bullerutredningen beräknas klar inom ett par veckor och nästa vid en fortsatt process är Miljöutredningar. Detta är ett mer kostsamt steg och vid en start av dessa kan vi med allra största sannolikhet räkna med att Krossteknik kommer att göra en skarp ansökan till Länsstyrelsen. Fastighetsägaren uppger att de skriftligen meddelat sin önskan att avbryta, men att de får till svar att avtalet är gällande. Återigen är det från vårt perspektiv svårt att avgöra med vilka medel man aktivt försöker avbryta avtalet.


Det är svårt att i dagsläget avgöra sannolikheten för ansökan om en bergtäkt då det saknas insyn i de juridiska överenskommelserna mellan fastighetsägaren och Krossteknik.


Vi hoppas och tror att ni alla orkar hålla modet uppe och fortsätta samla in fakta för att motverka täkten i möjlig mån.


Vi återkommer självklart med

Uppdatering när något konkret besked eller ny fakta finns att tillgå.

En liten uppdatering


6 april, 2021


Den 26:e februari avslutades möjligheten till yttrande i det tidiga samrådet ang planerad bergtäkt på fastigheten Fillinge 6:17.

Hela 181 inskick med synpunkter inkom, vilket är en anselig mängd, och den största mängd Envigo har hanterat i ett tidigt samråd. Som referens inskickades ca 100 inskick med synpunkter till samrådet i Skeda. -Härligt jobbat Bankekind med omnejd!


Vad händer nu?

1. Krossteknik utreder från sitt håll sina möjligheter att gå vidare med sin ansökan. De gör kostnadsberäkningar och egen sannolikhetsbedömning innan de beslutar om de vill gå vidare i ärendet. Alltså, om de kommer att ansöka eller ej hos Länsstyrelsen.


2. Fastighetsägaren har tydligt aviserat att de ångrat sig och INTE längre vill ha någon bergtäkt på sin mark. De har nu verkligen insett vidden och det lokala motståndet till en bergtäkt. Vi försöker utreda om detta eliminerar risken. Det verkar dock som att det trots deras beslut inte helt eliminerat hotet. Förhoppningen är självklart att detta beslut tar bort den praktiska möjligheten för Krossteknik att ansöka.


3. Trafikverket hanterar ej en avfart/tillfart i befintlig dragning av RV35 vilket försvårar för Krossteknik och fördyrar anläggning av ev. tillfart. Krossteknik utreder möjligheterna men har fått en gedigen kravlista från Trafilverket som skall uppfyllas.


4. Vi återkommer med mer info så snart någon uppdatering sker.


5. OM någon ansökan sker från Krossteknik kommer vi behöva formera oss ytterligare. Låt oss hoppas att det inte ska behövas.


Tack för allt fantastiskt engagemang!

FAKTA

Lokalisering av bergtäkten


Krossteknik AB har avtal med ägarna av Fillinge Mellangård (Linköping Fillinge 6:17) att starta en bergtäkt och avfalls-verksamhet om tillstånd beviljas. Fastigheten, det tänkta verksamhetsområdet och bergtäkten illustreras i kartan nedan.


Det planerade verksamhetsområdet omfattar 49 hektar och kommer, om den blir verklighet, att vara den största bergtäkten i Östergötland.


Dess yta motsvarar nästan 100 fotbollsplaner, en yta större än hela Bankekind.

Källa: Lantmäteriet, Samrådsunderlag 2020-12-19


Här kan du ta reda på mer fakta om fastigheten där bergtäkten ska lokaliseras:


https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/vem-ager-fastigheten/


https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/

Om verksamheten


Varje gång som Krossteknik AB spränger i bergtäkten planerar man att använda 10 ton sprängämnen.

Källa: Samrådsunderlag 2020-12-19


Jämförelse: Sprängningarna vid vägbygget RV35 använder som mest ca 1 ton per salva.


Krossteknik AB anger att verksamheten också kommer att omfatta avfallshantering upp till 30 000 ton / år och i framtiden kan komma att utökas med en betongstation.
Källa: Samrådsunderlag 2020-12-19
Ansökningsprocessen


Kortfattat löper en process för ansökan av denna typ av verksamhet enligt nedan:

Källa: Informationsskrift till dig som söker tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet i Jönköpings och Östergötlands länAktiviteter vid en bergtäkt


Nedan några exempel på de buller- och vibrationsalstrande aktiviteter som är en naturlig del av verksamheten vid en bergtäkt.SprängningSkutknackningKrossning

STOPPA BANKEKIND BERGTÄKT

Explosioner, buller, vibrationer, ökad tung trafik, miljöpåverkan, sämre boendemiljö, värdeminskning

DÄRFÖR ÄR BERGTÄKTEN EN DÅLIG IDÉ

EXPLOSIONER, STENKROSS


En bergtäkt kommer att skapa sprängningar med upp till 10.000 kg sprängmedel som kommer skapa ljudstörningar, vibrationer och stötvågor. Även borrning med risk att påverka grundvattnets nivåer och kvalitet och kraftiga ljudstörningar via stenkross är att vänta.

VÄRDEMINSKNING


De allra flesta har valt att investera i sitt stadsnära menlantliga beoende och ser sitt val som en trygg plats likväl som en investering för framtiden. En bergtäkt kommer kraftigt påverka närområdets fastighetsvärdevärde negativt, både direkt och även genom minskad efterfrågan över tid.

SKADLIGT VATTEN

Det är nästintill omöjligt att förutse all den miljöpåverkan en täkt kommer att skapa. Explosioner kan skapa kontaminering av grundvattnet i form av t ex spridning av Kadmium, Bly, Kvicksilver och Arsenik. Vattenavrinning med rester av sprängmedel och höga mängder salt, som används för att minska damm, kan skapa stora problem i närliggande vattendrag.

MILJÖ-

PÅVERKAN

Hela den närliggande bygden kommer att påverkas. Sämre förutsättningar för djur på bete, rekreationsvandring och bärplockning är bara ett axplock av kraftig direktpåverkan.

Även miljön för övrigt djur- och växtliv påverkas. Ett exempel är de Havsörnar som siktats i och omkring Bankekind och Svinstadsjön.

ÖKAD TUNG TRAFIK

En eventuell bergtäkt kan förväntas öka andelen tunga fordon, med upp till flera hundra per dag. Det kommer bli märkbart för framkomlighet och trafiksäkerhet då all trafik, speciellt pendlingstrafik, kommer att påverkas. Idag trafikeras vägen av ca 500 tunga fordon per dygn, och vid förmodad maxkapacitet vid den tilltänkta täkten kan trafiksituationen komma att ökas med upp till 150 fordon per dag, som färdas i två riktningar, d v s en ökning med 300 fordon per dygn.

KONTAKTA OSS

 
 
 
 

OM OSS


Vilka är vi?

Bakom Stoppa Bankekind Bergtäkt finns en sammanslutning av ett antal personer boende och verkande i Bankekind samt Bankekind omland. Vårt syfte är att samla gemensam kraft genom mobilisering av liktänkande med mål att stoppa den tilltänkta bertgtäkten på Fillinge 6:17.


All verksamhet sköts på ideell basis och nytt engagemang uppmuntras. Vill du vara en del i kampen mot denna galenskap? Kontakta oss idag!