FAKTA

Lokalisering av bergtäkten


Krossteknik AB har avtal med ägarna av Fillinge Mellangård (Linköping Fillinge 6:17) att starta en bergtäkt och avfalls-verksamhet om tillstånd beviljas. Fastigheten, det tänkta verksamhetsområdet och bergtäkten illustreras i kartan nedan.

Avståndet till Bankekind samhälle är bara 1,2 kilometer.


Det planerade verksamhetsområdet omfattar 48 hektar och kommer, om den blir verklighet, att vara den största bergtäkten i Östergötland.


Dess yta motsvarar nästan 100 fotbollsplaner, en yta större än hela Bankekind.

Källa: Lantmäteriet, Krosstekniks ansökan, lst dnr 6143-2023


Här kan du ta reda på mer fakta om fastigheten där bergtäkten ska lokaliseras:


https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/vem-ager-fastigheten/


https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/

Om verksamheten


Varje gång som Krossteknik AB spränger i bergtäkten planerar man att använda upp till 30 ton sprängämnen.


Bergtäkten planeras årligen att producera upp till 500 000 ton bergmaterial och ytterligare 30 000 ton moränmaterial.


Detta kommer att leda till en kraftig ökning av tung trafik på RV35 - ett tungt ekipage var 5:e minut, varje dag 06:00-18:00.


Verksamheten planeras pågå vardagar 06:00-18:00 under 20 års tid. Bolaget anger att verksamheten kommer att alstra buller och impulsljud dygnet runt, alla dagar i veckan.


Krossteknik AB anger att verksamheten också kommer att omfatta avfallshantering upp till 30 000 ton / år och i framtiden kan komma att utökas med en betongstation.


Verksamheten som planeras faller under Seveso-lagstiftningen: Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.


Källa: Krosstekniks ansökan, lst dnr 6143-2023,Ansökningsprocessen


Kortfattat löper en process för ansökan av denna typ av verksamhet enligt nedan:

Källa: Informationsskrift till dig som söker tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet i Jönköpings och Östergötlands länAktiviteter vid en bergtäkt


Nedan några exempel på de buller- och vibrationsalstrande aktiviteter som är en naturlig del av verksamheten vid en bergtäkt.SprängningSkutknackningKrossning