Mottagare:

linnea.andersson@envigo.se


Ämne:

Svaromål avseende samrådsunderlag planerad täkt- återvinnings- och ev. framtida betongverksamhet vid Fillinge 6:17, Linköpings Kommun.


Meddelande:

Fillinge, Bankekind – Linköping

23 februari 2021


Svaromål avseende samrådsunderlag planerad täkt- återvinnings- och ev. framtida betongverksamhet vid Fillinge 6:17, Linköpings Kommun.


Bilaga 1: NEJ, till bergtäkt vid Bankekind.pdf
Till: Linnea Andersson, ombud för KrossteknikMed anledning av det mycket oroväckande beskedet om planerad täkt- återvinnings- och ev. framtida betongverksamhet vid Fillinge 6:17, Linköpings Kommun önskar aktionsgruppen - Stoppa Bankekind Bergtäkt framföra våra synpunkter. Vi är en förening med människor främst boende i närområdet kring det idylliska och stadsnära samhället Bankekind som kommer att agera för att få stopp på planerna om att anlägga täktverksamhet i Fillinge. 


Vår oro är kopplad till den överhängande risken om försämrade boende-, och levnadsförutsättningar för bygden i allmänhet men närboende samt näringsidkare i direkt närhet till den planerade täkten i synnerhet. Vi ser även en överhängande risk för försämring av bygdens generella framtidsförutsättningar, störningar för djur och natur samt märkbart ökad tung trafik på Rv 35 som tillsammans med kraftig påverkan av den populära naturen och de fina rekreationsområdena kring Fillinge kommer att åsamka stor åverkan på bygden. 


Det finns många frågetecken och orosmoment kring planerna på att placera en bergtäkt vid ett så tätbebyggt område som Bankekind, med ett 50-tal hushåll inom 1 km radie, och hundratals hushåll inom 2 km radie. Bankekinds samhälle är beläget endast 1,2 km från det tilltänkta täktområdet, med öppen topografi och placerat ca 30m lägre än täkten. Det saknas naturliga hinder, förutom andra markägares skog (vilken kan avverkas inom en snar framtid), vilket gör det förefallande märkligt att den primära sakägarkretsen endast är 1 km från området. Den bör rimligen innefatta ett utökat område där Bankekind tätort ingår. 


Alla vi som skrivit på denna namninsamling känner en stark oro för bland annat:


Buller: Den verksamhet som avser att bedrivas kommer sannolikt att generera mycket buller. Andra täkter som är i befintlig drift, där verksamheten sker 10-20m ner i marken och har bullervallar har svårt att dämpa ljudet till acceptabla nivåer. Hur avser Krossteknik att gå tillväga för att inte störa de hundratals hushåll i täktens närhet? 


Vatten: Både närbelägna vattendrag samt för vårt grundvatten. Vid sprängningsarbeten frigörs kväve som kan följa med vatten ut i omgivningen. Det finns en risk att det läcker ut i Sviestadsån och vidare till Svinstadsjön och så småningom även Roxen. Detta är sjöar som redan har en försämrad vattenkvalitet, även Råberga vattenskyddsområde är beläget i täktens direkta närhet. Hur säkerställer man att EU:s vattendirektiv om att ingen vattenkvalitet får försämras?


De flesta närboende har egna vattenkällor. Vi önskar därför se en noggrann redogörelse för hur Krossteknik avser att säkerställa att varken kontaminering eller påverkan på tillgången till tjänligt färskvatten sker. Vi önskar också en redogörelse för vilka garantier Krossteknik ställer för att åtgärda alla ev. negativa konsekvenser gällande närliggande fastigheters färskvatten som kan uppkomma till följd av den planerade verksamheten.


Naturvärden på platsen: Det planerade täktområdet ingår i ett fantastiskt välbevarat landskap, där eklandskap varvas med skogsbygd, naturbeten och åkermark. Detta är dessutom stadsnära, inom den randzon Linköpings kommun antog 2014, där pastoral landsbyggd skall bevaras varpå det inte tillåts att ens enstaka tomter styckas på detta område. Vår tolkning är därför att kommunens områdesplan inte tillåter nya tunga miljöstörande industrier i randzonen


Finns behovet: Enligt Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun (Dnr MK-2020-4973) är behovet av bergmaterial tillgodosett från nuvarande täkter fram till åtminstone år 2040. Hur motiverar Krossteknik att ännu en täkt, med alla dess negativa konsekvenser, bör öppnas? Hälsningar 


Anna Olofsson

Anna Westerberg

Cecilia Fransson

Daniel Persson

Зорница Сергеева

Filip Josefsson

Hanna Landberg

Jenny Fager

Johanna Gullqvist

Karl Tilja

Magnus Lindskog

Marcus Gustafsson

Markus Gullqvist

Mattias Persson

Märta Wessbo

Niccolina Fullmestad

Peder Stensgaard

Therese Stensgaard


Aktionsgruppen - Stoppa Bankekind Bergtäkt och som representant för de 723 personer som signerat vår namninsamling, se bilaga.Bilaga 1:

Fil ej tillgänglig online, innehåller 723 namnunderskrifter samt synpunkter och oro från ett stort antal personer. (daterad 2021-02-23)